Drugi nabór wniosków o Udzielenie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

Od 1 sierpnia 2014 Związek Młodzieży Wiejskiej rozpoczyna drugi nabór wniosków
o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
dla uczestników projektu

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej".

 Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu w Zielonej Górze.


Dokumenty niezbędne do składania wniosków oraz regulamin dostępne są poniżej lub w zakładce "do pobrania" :

 

- Przyznawanie podstawowego wsparcia pomostowego

- Umowy

 

Wymagane załączniki do wniosku:

1)        odpis z KRS lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (aktualny odpis wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem Wniosku o Udzielenie Podstawowego Wsparcia Pomostowego) lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dokonany za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (ems.ms.gov.pl);

2)   kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS;

3)   oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza
z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis;

4)   oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu   prowadzącego   działalność   w   sektorze   transportu   drogowego   równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,

5) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu będącego podstawą zatrudnienia Uczestnika Projektu przez Beneficjenta Pomocy.

UWAGA: w przypadku wniosków składanych dla więcej niż jednego Uczestnika Projektu załączniki od 1 do 5 składa się tylko w jednym egzemplarzu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego