Lubuskie Porozumienie o Współpracy Lokalnej

 

Sześć miesięcy  pracy nie poszło na marne. Pierwsze spotkania odbyły się w maju a dzisiaj, 7 listopada 2014 roku, podpisano Lubuskie Porozumienie o Partnerskiej Współpracy Lokalnej. Porozumienie podpisano w LWK OHP w Zielonej Górze.

Spółdzielnia socjalna powstała w ramach projektu Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Związek Młodzieży Wiejskiej, przedstawiciele NGO, biznesu oraz samorządowa jednostka organizacyjna zadecydowali o zawiązaniu Porozumieniu.

Czytaj więcej: Lubuskie Porozumienie o Współpracy Lokalnej

Ogłoszenie

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Szprotawie poszukuje osoby, która przeszła ścieżkę szkoleniową w ramach projektu: "Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej" i jest zainteresowana współpracą. Nastąpiła możliwość zastąpienia członka spółdzielni socjalnej wraz z dofinansowaniem.

Osoby chętne współpracą prosimy o kontakt do 03 października 2014r do godz. 12:00. Adres oraz telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

Nowa warstwa...

Drugi nabór wniosków o Udzielenie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

Od 1 sierpnia 2014 Związek Młodzieży Wiejskiej rozpoczyna drugi nabór wniosków
o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
dla uczestników projektu

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej".

 Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu w Zielonej Górze.


Dokumenty niezbędne do składania wniosków oraz regulamin dostępne są poniżej lub w zakładce "do pobrania" :

 

- Przyznawanie podstawowego wsparcia pomostowego

- Umowy

 

Wymagane załączniki do wniosku:

1)        odpis z KRS lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (aktualny odpis wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem Wniosku o Udzielenie Podstawowego Wsparcia Pomostowego) lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dokonany za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (ems.ms.gov.pl);

2)   kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS;

3)   oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza
z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis;

4)   oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu   prowadzącego   działalność   w   sektorze   transportu   drogowego   równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,

5) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu będącego podstawą zatrudnienia Uczestnika Projektu przez Beneficjenta Pomocy.

UWAGA: w przypadku wniosków składanych dla więcej niż jednego Uczestnika Projektu załączniki od 1 do 5 składa się tylko w jednym egzemplarzu.

Wyniki oceny biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia finansowego- druga edycja

 

Informujemy, że dobiegła końca ocena merytoryczna Biznesplanów drugiej edycji oraz wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) złożonych przez grupy inicjatywne w ramach projektu
" Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej"


Poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych oraz proponowaną kwotę wsparcia:
(według numeru potwierdzenia złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych)

Numer wniosku Ilość otrzymanych punktów Uwagi
24/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
25/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
26/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
27/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
28/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
29/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
30/ZIELONAGÓRA/2014 71,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną
31/ZIELONAGÓRA/2014 69,5 o kwocie dotacji poinformujemy drogą elektroniczną

 

 

 

Aby zakwalifikować się na listę rekomendowanych do przyznania środków finansowych dotacji należało uzyskać min 60 pkt.

Wszystkim grupom inicjatywnym serdecznie dziękujemy za dotychczasowy udział w oferowanych formach wsparcia.

Nabór wniosków o Udzielenie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

Od 1 lipca 2014 Związek Młodzieży Wiejskiej rozpoczyna nabór wniosków
o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
dla uczestników projektu

"Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej".

 Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu w Zielonej Górze.


Dokumenty niezbędne do składania wniosków oraz regulamin dostępne są poniżej lub w zakładce "do pobrania" :

 

- Przyznawanie podstawowego wsparcia pomostowego

- Umowy

 

Wymagane załączniki do wniosku:

1)        odpis z KRS lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (aktualny odpis wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem Wniosku o Udzielenie Podstawowego Wsparcia Pomostowego) lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dokonany za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (ems.ms.gov.pl);

2)   kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS;

3)   oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza
z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem, przystąpieniem lub przystąpieniem połączonym z zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis;

4)   oświadczenie o nieotrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent Pomocy przystępuje do Projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu   prowadzącego   działalność   w   sektorze   transportu   drogowego   równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,

5) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu będącego podstawą zatrudnienia Uczestnika Projektu przez Beneficjenta Pomocy.

UWAGA: w przypadku wniosków składanych dla więcej niż jednego Uczestnika Projektu załączniki od 1 do 5 składa się tylko w jednym egzemplarzu.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego